hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/015663

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov druhu Borovica sp./Pinus sp. rastúce na pozemku parc. č. 3671, kat. úz. Nové Ťahanovce, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov druhu Borovica sp./Pinus sp. s obvodmi kmeňov 83, 87 a 106 cm rastúcich na pozemku parc. č. 3671, kat. úz. Nové Ťahanovce (lokalita Európska trieda č. 3, Ke), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce.

Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že sa jedná o nevhodne vysadené dreviny rastúce v blízkosti bytového domu, ktoré na základe žiadosti a priloženej petície väčšiny tam bývajúcich občanov spôsobujú nadmerné tienenie bytov.

Žiadosť doručená dňa: 26.02.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.