hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/015603

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov druhu Populus nigra/ Topoľ čierny s obvodmi kmeňov 124 a 168 cm a 1 ks stromu druhu Cerasus sp./Čerešňa sp. s obvodom kmeňa 115 cm rastúce na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov druhu Populus nigra/Topoľ čierny s obvodmi kmeňov 124 a 168 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 4972, kat. úz. Terasa (lokalita Petzvalova č. 59, Ke) a 1 ks stromu druhu Cerasus sp./Čerešňa sp. s obvodom kmeňa 115 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 935/1, kat. úz. Terasa (lokalita Markušova č. 11, Ke), rastúce na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlé jedince s typickým habitusom, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti obytného domu, kde svojou korunou zasahujú do obytného domu a spôsobujú tienenie spodných bytov. Topoľ presahuje svojou výškou obytný dom a 40% koruny je napadnutá imelom, koreňový systém poškodzuje kanalizačné potrubie. Čerešňa vyrástla ako náletová drevina pri opornom múriku a svojím koreňovým systémom ho narúša. Vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok môžu spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.
Žiadosť doručená dňa: 23.02.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (milena.hustakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.