hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/014432

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o opätovnú zmenu rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín č. OU-KE-OSZP3-2016/009439 zo dňa 11.03.2016 a s tým súvisiacou zmenou predĺženia výkonu činnosti č. OU-KE-OZSP3-2017/002639 zo dňa 03.02.2017 na pozemku parc. č. 3838/63, 52, 39, 108, 11, 19, 18, 6, kat úz. Jazero.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Zmena Rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2016/009439 zo dňa 11.03.2016 a Rozhodnutia č. OU-KE-OZSP3-2017/002639 zo dňa 03.02.2017 v bode I. , 1. podmienky výrubu a v bode II. a) náhradná výsadba.
Dôvodom žiadosti o zmenu predĺženia platnosti rozhodnutia je skutočnosť, že nie je možné z dôvodu časového sklzu spôsobeného oneskorením ukončenia hodnotiaceho procesu žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ministerstva pôdohospodárstva, zrealizovať výrub a náhradnú výsadbu podľa časovo určených podmienok v bode I a II vyššie uvedených rozhodnutí.

Žiadosť doručená dňa: 15.02.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.