Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2018/011745

31.01.2018

 

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o prejednaní správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 4 ks stromu druhu Jaseň štíhli / Fraxinus excelsior s obvodmi kmeňa 170 cm, 122 cm, 110 cm a 101 cm, 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný / Picea abies s obvodom kmeňa 83 cm a 1 ks stromu druhu Smrek / Picea sp. s obvodom kmeňa 71 cm, rastúcich vo verejnej zeleni na parc. č. 4735/1 a 4810/1, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice - Západ.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 4 ks stromu druhu Jaseň štíhli / Fraxinus excelsior s obvodmi kmeňa 170 cm, 122 cm, 110 cm a 101 cm, 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný / Picea abies s obvodom kmeňa 83 cm a 1 ks stromu druhu Smrek / Picea sp. s obvodom kmeňa 71 cm, rastúcich vo verejnej zeleni na parc. č. 4735/1 a 4810/1, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice - Západ.
Dôvodom žiadosti o výrub stromov je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlých jedincov s typickým habitusom, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti obytného domu, kde svojou korunou zasahujú do bloku a spôsobujú tienenie spodných bytov. Stromy – Jasene, ktoré sa nachádzajú za obytným domom svojou výškou presahujú obytný dom a lístím spôsobujú upchatie strešných zvodov. V prípade pádu vplyvom poveternostných podmienok môžu spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 29.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.