hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/045685

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub stromov a krovitých porastov na ul. Klimkovičová.

Žiadateľ : ENTO spol. s.r.o. Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice v zastúpení RG DEVELOPMENT, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava.

Predmet žiadosti :Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov druhu jabloň s obvodom kmeňa 65 cm a hruška s obvodom kmeňa 37 cm a plochy krovitého porastu slivky trnkovej o plošnej výmere 10 m2 v lokalite na ul. Klimkovičová na pozemku parc. č. 1624/321 v kat. úz. Grunt. Dôvodom výrubu je výstavba stavby „Obytný súbor Zelené grunty – BD A. až D“.

Žiadosť doručená dňa : 06.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.