Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2017/041974

11.10.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 16 ks stromov v lokalite Thurzova – Pošta 2.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 16 ks stromov rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 2521, 2633/195 v kat. úz. Stredné mesto. Dôvodom výrubu je nevyhovujúci zdravotný stav stromov. Náhradná výsadba je navrhnutá v zmysle Sadových úprav.

Žiadosť doručená dňa: 09.10.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.