hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/027030

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na súhlas na zásah do biotopu európskeho a národného významu.

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Predmet žiadosti: Zmena podmienky č. 3 rozhodnutia č. OPaK 2012/02854-5 zo dňa 17.12.2012 vydaného podľa § 68 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. týkajúcej sa termínu zásahu do biotopu národného a európskeho významu v súvislosti s realizáciou prívodného vodovodného potrubia v rozsahu vymedzenom PD stavby „Košice Furča – Prívod vody“ v kat. úz. Hrašovík a Košická Nová Ves a Furča v zmysle požiadavky žiadateľa od 15.06.2017 do 31.03.2018.

Žiadosť doručená dňa: 01.06.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.