hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/012346

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 6 ks stromov a krovitého porastu s celkovým plošným priemetom 395m², rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Juh.

Žiadateľ: ENTO, spol. s r.o., Košice, Jesenského č. 6, 040 01 Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Malus Mill./Jabloň lesná s obvodom kmeňa 68 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 501/111, kat. úz. Južné Mesto, 1 ks stromu druhu Pyrus communis/Hruška obyčajná s obvodom kmeňa 42 cm, 4 ks stromov druhu Malus Mill./Jabloň lesná s obvodom kmeňov 46, 52, 63 a 71 cm, rastúce na pozemku parc. č. 501/591, kat. úz. Južné Mesto a krovitý porast pozostávajúci z krovín druhu Rosa canina, Swida sanguinea/Ruža šípová, Drieň krvavý s celkovým plošným priemetom 395m², rastúce na pozemku parc. č. 501/591, kat. úz. Južné Mesto.
Dôvodom žiadosti o výrub drevín je skutočnosť, že ide o náletové dreviny, ktoré sa na predmetných pozemkoch nekontrolovateľne rozrástli, pôsobia neesteticky a sú v zlom zdravotnom stave. Náhradná výsadba sa plánuje uskutočniť podľa sadovej úpravy vypracovanej Ing. Dušanom Garajom - ZAPAMO.

Žiadosť doručená dňa: 17.02.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.