Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2017/010066

03.02.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Prunus sp./Slivka sp. rastúceho na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Dargovských hrdinov.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Prunus sp./Slivka (pätkmeň) s obvodmi kmeňov 43, 34, 35, 30 a 21 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 3661/1, kat. úz. Furča (lokalita za OC LIDL, Kalinovská ul. v Košiciach).
Dôvodom žiadosti o výrub stromu je skutočnosť, že ide o náletovú drevinu s krovitou, nesúmernou a tŕnitou korunou v zlom zdravotnom stave, ktorá rastie v bezprostrednej blízkosti komunikácie, kde ohrozuje parkujúce vozidlá a okoloidúcich chodcov.

Žiadosť doručená dňa: 02.02.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.