hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/046415

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín pod č. OU-KE-OSZP3-2016/033253-7zo dňa 07.10.2016 rastúcich v lokalite Južná tr., Oštepová, Košťová.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Zmena rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2016/033253-7zo dňa 07.10.2016 bod II. a) náhradná výsadba. Dôvodom žiadosti o zmenu je skutočnosť, že nie je možné zrealizovať náhradnú výsadbu podľa stanovenej PD Sadové úpravy - Hviezdicové bloky – Južná trieda, Oštepová, Košťová v plnom rozsahu.

Žiadosť doručená dňa: 10.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.