hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/031608

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks ihličnatých stromov a 7 ks listnatých krovitých porastov s plošnou výmerou 11 m2 rastúce v lokalite Pausterova 1-9 dvor.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu Taxus Baccata s obvodom kmeňa 32 cm, 2 ks stromov Picea abies s obvodom kmeňa 28 cm a 10 cm, listnatých krovín druhu Chaenomeles japonica 1 ks s plošnou výmerou 3 m2, 2 ks Rosa sp. s plošnou výmerou po 1 m2, 3 ks Sambucus nigra s plošnou výmerou 1 m2, 1 m2 a 2 m2 a 1 ks Rosa sp/Syringa vulgaris s plošnou výmerou 2 m2 rastúce na pozemku parc. č. 1568/1 v kat. úz. Južné mesto. Dôvodom výrubu zámer realizovať sadové úpravy na predmetnej ploche podľa PD Sadových úprav pre danú lokalitu.

Žiadosť doručená dňa: 11.07.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.