hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/023973

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny rastúcej na ulici Ružová v Košiciach

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 220 cm rastúcej na pozemku parc. č. 2735/22 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlého jedinca a typickým habitusom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti garáže a komunikácie. V prípade pádu, vplyvom zlých poveternostných podmienok môže spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 09.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.