hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/017226

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 10 ks drevín rastúcich v areáli bývalej ZŠ Škultétyho 10

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 4 ks drevín druhu Populus nigra „Italica“ s obvodmi kmeňov 167 cm, 188 cm, 179 cm, 312 cm, 1 ks dreviny druhu Prunus sp. s obvodom kmeňa 50 cm, 4 ks drevín druhu Fraxinus excelsior s obvodmi kmeňov 151 cm, 92 cm, 119 cm, 112 cm a 1 ks dreviny druhu Populus nigra s obvodom kmeňa 297 cm rastúcich na pozemku parc. č. 3444 v kat. úz. Huštáky. Dôvodom výrubu je, že stromy svojimi konármi poškodzujú fasádu domu, zasahujú do balkónov bytov a listím znečisťujú balkóny aj priľahlý pozemok k domom. Zároveň sú zhoršené svetlo – technické vlastnosti nižšie situovaných bytov.

Žiadosť doručená dňa: 17.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.