hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/012133

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, Košice – Západ, katastrálne územie Terasa.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Malus sp. s obvodom kmeňa 117 cm rastúcej na parc. č. 544/1, kat. úz. Terasa a 2 ks drevín druhu Thuja sp. s obvodom kmeňa 66 cm a u trojkmeňa 46, 45 a 36 cm, rastúce na parc. č. 544/1, kat. úz. Terasa (Obrody č. 3, Košice). Dôvodom na výrub je skutočnosť, že dreviny sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti bytového domu, spôsobujú značné zatienenie bytovým jednotkám a jabloň znečisťuje plodmi priľahlý chodník. Vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k škodám na zdraví a majetku.

Žiadosť doručená dňa: 18.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.