Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2016/010059

08.02.2016

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 5 ks drevín rastúcich na ulici Štúrova, Košice

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 5 ks drevín druhu Picea pungens, Pinus nigra, Fraxinus ornus, Pinus nigra a Pinus nigra s obvodmi kmeňov 38 cm, 86 cm, 72 cm, 85 cm, 83 cm na pozemku parc. č. 2592 v kat. úz. Stredné mesto. Dôvodom výrubu je realizácia stavebného objektu SO 201 Stavebné úpravy na komunikácii Štúrova – Námestie osloboditeľov Juh – zmena“.

Žiadosť doručená dňa: 03.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.