Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2016/007823

22.01.2016

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, Košice – Západ, katastrálne územie Terasa.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) s obvodom kmeňa 155 cm rastúcej na parc. č. 4922, kat. úz. Terasa (Mikovíniho 10-12, Ke) a 1 ks dreviny druhu Čerešňa (Cerasus sp.) s obvodom kmeňa 90 cm rastúcej na parc. č. 4972, kat. úz. Terasa (Petzvalova 57, Ke). Dôvodom na výrub drevín je možné spôsobenie škôd na zdraví a majetku za nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť doručená dňa: 20.01.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.