hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/013638

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej na ul. Turgenevova 20 v Košiciach

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny rastúcej na ul. Turgenevova 20, na pozemku parc. č. 733/81 v kat. úz. Južné mesto. Jedná sa o drevinu druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňa 110 cm ktorý rastie na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice. Dôvodom výrubu vyššie uvedenej dreviny je skutočnosť, že strom je nevhodne vysadený 1,5 m od objektu. Dosahuje výšku tretieho poschodia a pri zlých poveternostných podmienkach a silnom vetre môže dôjsť k poškodeniu objektu, ako aj zdravia občanov.

Žiadosť doručená dňa: 03.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.