hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/012791

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na súhlas na zásah do biotopu

Žiadateľ: M – TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona o OPaK na zásah do biotopu v súvislosti s realizáciou telekomunikačnej líniovej stavby „Realizácia optických sietí Klaster Košice Obec Hýľov, Zlatá Idka“ v kat. úz. Lorinčík, Poľov, Zlatá Idka, Bukovec, Baška, Hýľov, Rudník.

Žiadosť doručená dňa: 03.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.