Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1_2014/020230

26.05.2014

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území národnej prírodnej rezervácii Prielom Hornádu, ktorá sa nachádza v národnom parku Slovenský raj.

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach, Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce,

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenia pokoja a ticha za účelom spracovania náhodnej ťažby v dielci č. 619 01 na území NPR Prielom Hornádu o celkovom množstve 215 m3.
Žiadosť doručená dňa: 22.05.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.