hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-KE/2014/00199-2

  

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
oDBOR STAROSTLIVOSTI O žIVOTNÉ PROSTREDIE
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-KE/2014/00199-2

Ing. Kučmášová/055-6001 252

28.02.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie povolenia: Žiadateľ plánuje realizovať zameriavanie a údržbu totalizátora – súčtového zrážkomera, ktorý je umiestnený na planine Glac. Prostredníctvom totalizátora zamerieava stav atmosférických zrážok na danom území.

Žiadateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom na územie za hranicami zastavaného územia obce – územie Národného parku Slovenský raj v lokalite planiny Glac, územie s 3. stupňom ochrany, pre služobné motorové vozidla SHMÚ, v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK, a to dvakrát v roku (prelom máj - jún a september – október). Žiadosť o povolenie bola podaná z dôvodu ukončenia platnosti pôvodného rozhodnutia č. 2009/00055 zo dňa 01.02.2009.

Žiadosť doručená dňa: 27. 02. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kucmasova.monika@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia