domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/056936

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Súhlas na umiestnenie stavieb: Výšková rozhľadňa – pozorovateľňa vtáctva 1 a Výšková rozhľadňa – pozorovateľňa vtáctva 2 v chránenom území Perínske rybníky na parcele KN-C č. 238/3 v k.ú. Vyšný Lánec v rámci projektu ,,Zvyšovanie návštevnosti v okolí vodnej plochy Perínsko-Chymských rybníkov“

Žiadateľ: Obec Perín – Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 31.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.