Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/052642

03.10.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Stavba „Hrabušice – Betlanovská dolina – zriadenie DTS, NN, DP“

Žiadateľ: ENERPRO, s.r.o. Miškovecká 6, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona vo forme rozhodnutia k stavbe „Hrabušice – Betlanovská dolina – zriadenie DTS, NN, DP“

Žiadosť doručená dňa: 01.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.