Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/048864

12.09.2019

 

Vec 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k možnosti významného vplyvu projektu na územie sústavy chránených území

Žiadateľ: Obec Slovinky, zastúpená starostkou, Slovinky č. 58, 043 40 Slovinky

Predmet žiadosti:  Vydanie odborného stanoviska k projektu „Miestne komunikácie v obci Slovinky“ s miestom realizácie na parcelách č. 353/1, 353/5 a 2214 v k.ú. Nižné Slovinky

Žiadosť doručená dňa: 11.09.2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.