Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/048032

09.09.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: k stavbe dvoch drevených altánkov na parcele KN-C č. 3227/2 v k. ú. Zlatá Idka

Žiadateľ: Obec Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka č.159, okres Košice-okolie

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona vo forme rozhodnutia k stavbe dvoch drevených altánkov na parcele KN-C č. 3227/2 v k. ú. Zlatá Idka

Žiadosť doručená dňa: 06.09.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.