domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/046585

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: k výrubu drevín v k.ú. Medzev

Žiadateľ: Advokátska kancelária VICTORIA, s.r.o., Stránska 3155/7, 974 11 Banská Bystrica

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona vo forme rozhodnutia k výrubu drevín na parcelách KN-E č. 1515/1, 1519/1, 1484, 1486 a 1489 v k.ú. Medzev

Žiadosť doručená dňa: 26.08.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.