Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/044191

15.08.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vyznačenie turistického chodníka v k.ú. Hrhov

Žiadateľ: Obec Hrhov, Obecný úrad, 049 44 Hrhov č. 363

Predmet žiadosti: Žiadosť o súhlas na vyznačenie turistického chodníka v k.ú. Hrhov

Žiadosť doručená dňa: 08.08.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.