Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/043880

13.08.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Spracovanie kalamity v Prírodnej rezervácií Muráň

Žiadateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 09.08.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.