Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/038557

15.07.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností na území Národného parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina

Predmet žiadosti:  Vydanie rozhodnutia o povolení výnimky na  vjazd a státie s motorovým vozidlom pri preizolácii existujúceho 400 kV vedenia V427 Rimavská Sobota – Moldava.

Žiadosť doručená dňa: 12.07.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.