Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/027084

09.05.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K povoleniu banskej činnosti na pozemku parc. č. 733/8, v kat. úz. Rudník, v okrese Košice - okolie

Žiadateľ: LB MINERALS SK, s.r.o., Tomášikova č. 35, 043 22 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona vo forme rozhodnutia k povoleniu banskej činnosti na pozemku parc. č. 733/8, v kat. úz. Rudník, v okrese Košice - okolie

Žiadosť doručená dňa: 29.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.