domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/005986

 

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Povolenie výnimiek na organizovanie športovej akcie Spartan v Slovenskom raji.

Žiadateľ: Štaátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Predmet žiadosti: Ide o žiadosť o povolenie výnimiek za účelom organizovania športového podujatia – Spartan v Slovenskom raji, v lokalite Podlesok.

Žiadosť doručená dňa: 30.11.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.opinarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.