Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2018/027696

24.05.2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Vinohradnícky dom Kráľovský Chlmec“

Žiadateľ: Ing. Ladislav Kis-Tóth, Damborského 1, 841 01 Bratislava

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Vinohradnícky dom Kráľovský Chlmec“

Žiadosť doručená dňa: 16.05.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.