Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2018/026394

16.05.2018

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:
Žiadosť o doplnenie k rozhodnutiu č. OU-KE-OSZP1-2016/029739 v zmysle zákona o OPaK – zmena termínu konania podujatia

Žiadateľ:ProSport Team Košice o.z., Kpt. Nálepku 1, 040 01 Košice

Predmet žiadosti:
Doplnenie k rozhodnutiu z roku 2016 - zmena termínu konania podujatia Košický MTB maratón na Území európskeho významu Stredné Pohornádie (SKUEV0328), kde platí 2. stupeň územnej ochrany podľa zákona.

Žiadosť doručená dňa: 14.05.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.