Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2018/023631

24.04.2018

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: k projektu „Prepoj V201 Poráč a V265 Slovinky“ v rámci obcí Poráč, Slovinky a Olcnava, okres Spišská Nová Ves

Žiadateľ: ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k zriadeniu nového vysokonapäťového káblového vedenia a nového vysokonapäťového vonkajšieho vedenia v rámci katastrov obcí Poráč, Slovinky, Olcnava a dvoch samostatných nezávislých lokalitách.

Žiadosť doručená dňa: 20.04.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.