Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2018/017640

14.03.2018

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu vzniku individuálnej bytovej zástavby v obci Gyňov v zmysle § 28 zákona.

Žiadateľ: obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 k projektu vzniku individuálnej bytovej zástavby v obci Gyňov.

Žiadosť doručená dňa: 09.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.