Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2018/015891

01.03.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ žiada o vydanie 4 prenosných výnimiek za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a zásobovania chaty na území Národnej prírodnej rezervácie Morské oko a pre ubytovacích návštevníkov chaty

Žiadateľ: Maroš Hlad, Pasáž 1045/2, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na území Národnej prírodnej rezervácie Morské oko

Žiadosť doručená dňa: 27.02.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.