Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2018/013542

13.02.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub drevín v CHVÚ Vihorlatské vrchy, v k.ú. Vojnatina

Žiadateľ: Ing. Jozef Olenáč, Tibava 18, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k výrubu drevín v CHVÚ Vihorlatské vrchy, v k.ú. Vojnatina

Žiadosť doručená dňa: 12.02.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.