Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2018/013510

13.02.2018

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie výnimky z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub poškodených stromov – 2 ks stromu druhu smrek obyčajný s obvodmi kmeňov 122 cm a 150 cm a 1 ks stromu druhu smrek pichľavý s obvodom kmeňa 114 cm, rastúcich na parc. č. 152/1 v lokalite ochranného pásma Národnej prírodnej pamiatky Herliansky gejzír, ktoré je súčasťou lesoparku v Herľanoch, kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona.

Žiadateľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky ustanovenej v § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v lokalite ochranného pásma NPP Herliansky gejzír, kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona.

Žiadosť doručená dňa: 07.02.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.