Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2018/010814

26.01.2018

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Predmet žiadosti: vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k stavbe „Viničky – Kráľovský Chlmec – Intenzifikácia zásobného potrubia III. etapa (KM 5,0 – 6,228)“.

Žiadosť doručená dňa: 23.01.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.