Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/052143

22.12.2017


VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „ Stavba I/67 Stratená rekonštrukcia tunela“.

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o udelenie súhlasu podľa § 6 zákona na zásah do biotopu európskeho alebo národného významu a o povolenie príslušných výnimiek v území s 5. stupňom ochrany podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 20.12.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.