Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/050776

12.12.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Obec Zádiel, Obecný úrad Zádiel č. 83, 044 02 Košice - okolie

Predmet žiadosti: vydanie odborného stanoviska k vplyvu projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Zádiel“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 07.12.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmich dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.