hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/049835

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Revitalizácia mŕtveho ramena Latorice v k.ú. Bôľ“

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona

Žiadosť doručená dňa: 29.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.