Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/044524

31.10.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt stavby „Zemplínske Hradište, pri Trnávke, zriadenie VN, TS, NN“

Žiadateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu stavby „Zemplínske Hradište, pri Trnávke, zriadenie VN, TS, NN“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona

Žiadosť doručená dňa: 30.10.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.