Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/034188

02.08.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o povolenie organizovania 14. ročníka Cyklomaratón Slovenský raj 2017

Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 31.07.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.