Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/032473

20.07.2017

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Povolenie výnimiek v zmysle zákona na organizovanie športového podujatia- medzinárodnej automobilovej súťaže 43. RALLY KOŠICE

Žiadateľ: AUTOKLUB KOŠICE, Hroncova 3, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone na organizovanie športového podujatia - medzinárodnej automobilovej súťaže 43. RALLY KOŠICE.

Žiadosť doručená dňa: 18.07.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.