Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/031902

14.07.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona o OPaK k projektovej dokumentácii „Zberný dvor“.


Žiadosť doručená dňa: 13.07.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.