Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/028468

19.06.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Softvérové, technologické a marketingové zabezpečenie „start-up“ spoločnosti Swiss Technology s.r.o.“

Žiadateľ: Swiss Technology, s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Softvérové, technologické a marketingové zabezpečenie „start-up“ spoločnosti Swiss Technology s.r.o.“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 15.06.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.