Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/027108

08.06.2017

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o povolenie organizovania medzinárodného preteku Zemplínsky kapor

Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Michalovce, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 07.06.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.