Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017-026463

06.06.2017

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Modulový prístrešok pre ustajnenie HD“ v k. ú. Hriadky, okres Trebišov

Žiadateľ: AGROFINANCE, s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k projektu „Modulový prístrešok pre ustajnenie HD“ v k. ú. Hriadky.

Žiadosť doručená dňa: 02.06.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.