hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/024930

 

 

              

 

VEC

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia:  Odkanalizovanie sezónneho objektu (bufet)

 

Žiadateľ: Obec Kečovo, 049 55 Dlhá Ves

 

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky v zmysle § 24 ods. 9 písm. a) v znení § 24 ods. 4 písm. l) zákona na umiestnenie stavby vo veci žiadosti obce Kečovo k projektu stavby „Odkanalizovanie sezónneho objektu-Bufet.“

Žiadosť doručená dňa: 23.05.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.