hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/022510

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Udelenie výnimiek zo zákona pri realizácii monitoringu vplyvu ťažby nerastov na ŽP.

Žiadateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimiek zo zákazaných činností v zmysle § 13 ods. a) zákona na vjazd a státie motorových vozidiel za hranicami zastavaného územia obce na území OP NP Slovenský raj a v zmysle § 14 ods.1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa: 26.04.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.